DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej

Dane adresowe: 33-323 Lipnica Wielka 25

 

Szkoła Podstawowa w Lipnicy Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola w Korzennej.

Data publikacji strony podmiotowej:

1 września 2014r.

Status strony: strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powód niezgodności:

Strona internetowa nie spełnia w pełni wymagań określonych w wytycznych WCAG 2.1. 

Szkoła Podstawowa w Lipnicy Wielkiej czyni starania, aby wyeliminować wszystkie niezgodności i dostosować stronę Szkoły Podstawowej w Lipnicy Wielkiej do standardów WCAG 2.1. Trwają prace nad stroną internetową, aby mogła spełniać w/w standardy.

Dostępność architektoniczna:

Budynek Szkoły Podstawowej w Lipnicy Wielkiej, 33-323 Lipnica Wielka 25, nie spełnia w pełni wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  • Budynek ma podjazd ułatwiający wejście do budynku, szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
  • Budynek dwukondygnacyjny, brak windy,
  • Toaleta tylko na parterze budynku jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • W Szkole nie ma możliwości ze skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online,
  • W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych,

W związku z zapewnieniem niepełnej dostępności Szkoły Podstawowej osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny poprzez komunikację ze szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w następujący sposób:

  • Osoby mające problem z poruszaniem się powinny telefonicznie lub mailowo poinformować pracownika o wizycie, obsługa osoby będzie miała miejsce na parterze budynku. 

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Szkoły Podstawowej, e-mail: sp_lipnicawielka@korzenna.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 441 7085. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Facebook